Stichting familie van Riemsdijk, Overijsselse tak

een notabel geslacht door de eeuwen heen ....

Wie is online

We hebben 28 gasten en geen leden online

Toen, op 31 maart...: Antoni van Riemsdijk overleden

Op 31 maart 1840 overleed een van Hardenbergs meest notoire burgers, de heer Antoni van Riemsdijk.

 

Over deze man alleen zouden we al een boek kunnen schrijven. Misschien dat dat er ooit nog van komt. Nu alvast een zeer beknopte biografie: Antoni was geboren op 17 november 1774 te Hardenberg, als zoon van schout Jacobus van Riemsdijk en Clara Stolte. Aan het einde van de 18e eeuw vervulde Antoni de functie van secretaris van  de Magistraat der Stad Hardenberg, waar hij in 1805 de eerste steen legde van het stadhuis. In 1811 werd hij benoemd tot maire, later burgemeester en secretaris van Ambt en Stad Hardenberg en vanaf 1818 burgemeester en gemeentesecretaris van Ambt Hardenberg. Daarnaast was hij onder meer lid van de Provinciale Staten van Overijssel, markerichter van Brucht, openbaar notaris, maar ook genees-, heel- en vroedmeester. Kortom, je kon in die tijd als inwoner van Hardenberg niet om hem heen. Antoni was in 1799 in het Duitse Lage getrouwd met Anna Charlotte Soeters.

 

Toen deze bekende Hardenberger stierf, liet zijn weduwe de volgende rouwadvertentie plaatsen in de Overijsselsche Courant:

 

Mijn dierbare echtgenoot, Antoni van Riemsdijk, medicinae doctor, lid der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt en der Staten van Overijssel, burgemeester en secretaris der gemeente Ambt Hardenbergh, openbaar notaris, enz. enz., overleed gisteren morgen 8½ uur, in den ouderdom van bijna 65½ jaar, en na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 40½ jaar, tot diepe droefheid van mij en onze kinderen en behuwd-kinderen.

 

Hardenbergh, den 1sten april 1840. A.C. Soeters, wed. A. van Riemsdijk.

 

Op uitdrukkelijke begeerte des overledenen zullen geene uiterlijke teekenen van rouw worden gedragen.

 

Burgemeester Antoni van Riemsdijk werd begraven op het oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat. Vandaag, precies 161 jaar na zijn overlijden, is zijn grafzerk nog te bewonderen. De dekplaat is gesierd met een fraai medaillon, met daarop het familiewapen van het geslacht Van Riemsdijk.